Home Contact Offertes FAQ Links
boven

EPB-verslaggeving

Alle gebouwen waarvoor een bouw- of verbouwaanvraag wordt ingediend, moeten sinds 1 januari 2006 voldoen aan enkele wettelijke eisen omtrent het energiepeil (E-peil), isolatiepeil (K-peil), ventilatievoorzieningen en het tegengaan van oververhitting.

Referenties (automatische slideshow)referenties


Het is de wettelijke taak van de EPB-verslaggever om:

 • bij het begin van de werken de startverklaring EPB op te maken op basis van de aangeleverde informatie waarin verklaard wordt dat het gebouw zal voldoen aan de EPB- eisen
 • bij het einde van de werken de eigenlijke EPB-aangifte op te maken op basis van de werkelijke toestand
epb

In tegenstelling tot deze wettelijke eisen en andere EPB-verslaggevers breiden wij dit takenpakket uit met de volgende taken:

 • In de mate van het mogelijke proberen wij zoveel mogelijk al van bij het voorontwerp van het project aanwezig te zijn om in samenspraak met de architect en bouwheer dan al belangrijke beslissingen vast te leggen die later in het bouwproces niet meer kunnen worden aangepast. Hierbij denken we aan diktes van isolatie, manier van ventileren en verwarmen, nut van het plaatsen van zonnepanelen, … .
 • Wij assisteren de architect en de bouwheer bij het uitvoeren van de doorrekening in de EPB-software. Deze eerste doorrekening geeft dan al een goede indicatie van de waarde van het E- en K-peil. Er worden te vaak dossiers doorgegeven waar nog geen doorrekening is uitgevoerd waardoor er tijdens de werf problemen kunnen ontstaan om de wettelijke eisen te behalen.
 • Wij nemen standaard in onze contracten op dat er minimum 2 werfbezoeken worden uitgevoerd zodat we voeling blijven houden met de vooruitgang van de werken en we op de werf al zo veel mogelijk as-built gegevens kunnen overnemen. Tijdens de werken kunnen zowel de bouwheer als de architect ons bereiken voor bijkomende informatie zonder meerkost.
 • Aan het einde van de werken proberen we zo veel mogelijk te werken met as-built gegevens en de beruchte “waarde bij ontstentenis” te vermijden om tot de eigenlijke EPB aangifte te komen. Hierdoor halen wij het onderste uit de E- en K-peil kan en kunt u als bouwheer de premies aanvragen waar u recht op heeft. Alle documenten worden afgeleverd in een speciale certificatenmap samen met het EnergiePrestatieCertificaat dat u nodig heeft voor de verkoop/verhuur van de woning en voor de aanvraag van alle premies.

Vanaf 1 januari 2010 werden de EPB-eisen een pak strenger (E80 en K45) zodat de rol van de EPB-verslaggever nog belangrijker zal worden in het bouwproces. Enkel door onze werkmethodiek te volgen zullen de eisen nog kunnen worden behaald.
Voor de opmaak van een correcte offerte vragen wij u de plannen van uw specifiek dossier naar ons op te sturen, hetzij via e-mail, hetzij per post. Klik hier voor onze gegevens.

U kunt op deze pagina ook referenties bekijken, verspreid over heel Vlaanderen, samen met het bereikte K- en E-peil en hoe we daartoe gekomen zijn.


Veiligheidscoördinatie

De veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf. Het al dan niet toepassen van de coördinatieverplichting hangt uitsluitend af van het aantal aannemers dat tussenbeide komt in de verwezenlijking van het bouwwerk. Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, omvang, oppervlakte, risicograad of kostprijs van de werken, en dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.

De persoon die de veiligheidscoördinator aanstelt, is afhankelijk van de grootte van de werf:

 • Werven kleiner dan 500 m²
 • architect
 • indien er geen architect is: de aannemer
 • de opdrachtgever indien die werkgever is
 • Werven groter van 500 m²
 • u, de opdrachtgever (ongeacht of u een particulier bent of onderneming)
vc

De veiligheidscoördinator staat in voor volgende zaken:

 • Ontwerpfase: de veiligheidscoördinator moet vóór de start van de werken een gezondheids- en veiligheidsplan opstellen zodat aannemers deze info kunnen verwerken in hun lastenboeken
 • Tijdens de werken: de veiligheidscoördinator controleert regelmatig de werken en houdt dit bij in een "coördinatiedagboek"
 • Verslag nadien: na de werken bezorgt hij u een "postinterventiedossier" met alle maatregelen die u moet nemen bij latere onderhouds- of verbouwingswerken

De kosten voor een veiligheidscoördinator zijn voor rekening van de opdrachtgever. De Grave Engineering werkt samen met een partnerfirma voor het uitvoeren van de veiligheidscoördinatie. Om u een correcte offerte te bezorgen, vragen wij u om ons het bouwbudget, de bouwtermijn en de plannen door te sturen, hetzij via e-mail, hetzij per post. Klik hier voor onze gegevens.

Het is ook mogelijk om u aan een scherp tarief een offerte aan te bieden voor de combinatie EPB – veiligheidscoördinatie. Vraag hiernaar bij uw offertevraag.

contacttel_1

str_08